Kamerstuk 32123-VIII-87

Motie Van der Ham/Peters over krachtiger stimuleren van fusering van ledenomroepen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 87
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de visvisitatiecommissie, die in april jongstleden rapporteerde over de prestaties van de publieke omroep in de periode 2004–2008, van mening is dat er te veel omroepen zijn en dat een vermindering van het aantal spelers zal leiden tot een krachtiger veld;

verzoekt de regering maatregelen te nemen om fusies van bestaande ledenomroepen krachtiger te stimuleren en in overleg te treden met de Nederlandse publieke omroep om prikkels tot fusie te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Peters