Kamerstuk 32123-VIII-25

Motie Peters c.s. over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


100,0 %
0,0 %

VVD

PVV

CDA

GL

PvdD

PvdA

CU

SP

Verdonk

D66

SGP


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 25
MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er discussie is over de wijze waarop de fondsen de subsidieverlening hebben ingericht;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de schijn van belangverstrengeling bij de subsidieverlening door de fondsen voorkomen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Ten Broeke

Van der Ham

Leerdam