Kamerstuk 32123-VII-35

Motie Heijnen en De Pater-van der Meer over het bijdragen van reorganisaties van de rijksoverheid aan de economische structuur van krimpgebieden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010


100,0 %
0,0 %

SP

PvdA

PvdD

SGP

Verdonk

D66

CU

VVD

CDA

GL

PVV


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 35
MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN DE PATER-VAN DER MEER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in een aantal regio’s en gemeenten het aantal inwoners zal dalen;

overwegende, dat in deze krimpgebieden daardoor het voorzieningenniveau onder druk kan komen te staan;

van mening, dat behoud van werkgelegenheid in deze gebieden van groot belang is;

verzoekt de regering reorganisaties van de rijksoverheid zo veel mogelijk te laten bijdragen aan versterking van de economische structuur en werkgelegenheid in krimpgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

De Pater-van der Meer