Kamerstuk 32123-VI-47

Motie Fritsma over onterecht verstrekken van verblijfsvergunningen door de IND

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


6,0 %
94,0 %

GL

VVD

PvdA

CU

PvdD

CDA

Verdonk

SGP

PVV

D66

SP


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 47
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uit hoofde van de staatssecretaris van Justitie voortdurend verblijfsvergunningen worden verleend aan vreemdelingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen;

overwegende, dat gebleken is dat de geldende toelatingsregels door deze dienst bewust opzij worden gezet en dat medewerkers er openlijk toe worden aangezet om niet te strikt aan die regels te toetsen;

overwegende, dat deze werkwijze absoluut niet in lijn is met een restrictief toelatingsbeleid waarbij het noodzakelijk is om duidelijke grenzen te stellen;

verzoekt de regering om misstanden bij de IND betreffende het onterecht verstrekken van verblijfsvergunningen aan te pakken en de Kamer spoedig te informeren hoe dit gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma