Kamerstuk 32123-VI-43

Motie De Roon over verhoging van de maximumstraf voor het als ongewenste vreemdeling in Nederland verblijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


20,7 %
79,3 %

Verdonk

SP

SGP

CDA

GL

PVV

PvdD

PvdA

VVD

CU

D66


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 43
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat rechters veelvuldig de maximumstraf van zes maanden gevangenisstraf opleggen voor het misdrijf van het als ongewenst verklaarde vreemdeling in Nederland verblijven;

overwegende, dat recidive ter zake van dit misdrijf veelvuldig voorkomt;

verzoekt de regering om te komen met een voorstel om de maximumstraf voor dit misdrijf te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon