Kamerstuk 32123-VI-34

Motie Van Vroonhoven-Kok en Heerts over betalen van proceskosten door de partij die mediation geweigerd heeft

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN HEERTS

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alternatieve geschilbeslechting een essentieel instrument is om de rechterlijke macht te ontlasten;

constaterende, dat mediation in Nederland een vrijwillig proces is;

verzoekt de regering een voorstel uit te werken dat erop ziet, de rechter de mogelijkheid te geven, een partij die mediation geweigerd heeft in de proceskosten te veroordelen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Heerts