Kamerstuk 32123-A-69

Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 14 december 2009
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Ger Koopmans (CDA), Ernst Cramer (CU), Lia Roefs (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-69.html
ID: 32123-A-69

75,3 %
24,7 %

CDA

SGP

CU

PvdA

SP

Verdonk

PVV

VVD

PvdD

D66

GL


32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 69
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er een grote voorkeur bestaat om de Rijnlandroute in één keer aan te leggen;

overwegende, dat het project Rijnlandroute meer omvat dan alleen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44;

overwegende, dat provincie, regio en Rijk het nog niet eens zijn over de toedeling van de ambtelijke kosten en de risicoverdeling;

overwegende, dat er nog onduidelijkheid bestaat over de grondexploitatie van voormalig vliegveld Valkenburg;

overwegende, dat provincie, regio en bedrijfsleven te kennen hebben gegeven, nog een financiële bijdrage te willen leveren;

verzoekt de regering bij het volgend MIRT-overleg, voorjaar 2010, te komen met een gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer, rekening houdend met het feit, dat het hier gaat om een project waarbij de ontsluiting integraal onderdeel uitmaakt van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roefs

Koopmans

Cramer

Van der Staaij