Gepubliceerd: 23 juni 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-9.html
ID: 31953-9

31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 9
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 23 juni 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel 9.10, onderdeel A, punt 2, worden de begripsomschrijvingen van «omgevingsvergunning» en «omgevingsvergunning voor een inrichting» telkens op een nieuwe regel geplaatst.

II

In artikel 9.15, onderdeel M, punt 1, wordt in het eerste lid, onderdeel b, de zinsnede beginnend met «mag niet in ernstige mate» op een nieuwe regel geplaatst.