Gepubliceerd: 9 juni 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-6.html
ID: 31953-6

31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2009

Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 10 juni 2009.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 8 juli 2009.

Hierbij bied ik U aan het ontwerp van het Besluit omgevingsrecht1. Op dit ontwerpbesluit is de procedure van artikel 7.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. Voorts is bijgevoegd het ontwerp van de Regeling omgevingsrecht1. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling strekken tot uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Te uwer informatie vermeld ik het volgende:

– de wettelijke reactietermijn bedraagt vier weken, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij uw Kamer,

– het betreft gecontroleerde delegatie.

Op dit moment is voorts het voorstel voor de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken II 2008/09, 31 953) bij uw Kamer aanhangig.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.