79,3 %
20,7 %

SP

CU

PvdA

PvdD

D66

GL

SGP

VVD

PVV

CDA


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een groot aantal taken door de voorgenomen decentralisering op decentraal niveau zal komen te liggen;

constaterende, dat voor de uitvoering van een aantal taken uit het omgevingsrecht, bijvoorbeeld de toepassing van Europese regelgeving, specialistische kennis is vereist;

overwegende, dat de benodigde kennis en kunde die voor de uitvoering van deze taken benodigd zijn, niet altijd aanwezig zijn bij de decentrale overheden;

spreekt uit dat bij het decentraliseren van taken naar decentrale overheden rekening moet worden gehouden met de aanwezige kennis en kunde bij decentrale overheden;

verzoekt de regering hiermee rekening te houden bij de uitwerking van de omgevingswet en flankerend beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven