Kamerstuk 31953-45

Motie De Rouwe en Houwers over een onderzoek naar verbetering van verplichte onderzoeken en inhoudelijk normen

Dossier: Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)


62,0 %
38,0 %

D66

CU

PvdA

GL

SGP

PvdD

CDA

SP

VVD

PVV


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN HOUWERS

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een van de doelstellingen van het programma Eenvoudig Beter en van de herziening van het omgevingsrecht is dat de planvorming voor gebiedsontwikkeling sneller kan verlopen;

constaterende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het onlangs verschenen rapport Omgevingsrecht en het proces van gebiedsontwikkeling stelt dat een herziening van het omgevingsrecht, gericht op het verminderen van de complexiteit, de planprocedures bij gebiedsontwikkeling maar beperkt zal kunnen verkorten;

overwegende, dat uit de rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat een belangrijk deel van de vertraging bij grote projecten niet alleen aan het omgevingsrecht te wijten valt, omdat omgevingsrecht slechts een van de elementen is bij gebiedsontwikkeling die de totale procesduur beïnvloeden;

overwegende, dat de restrictiviteit van het omgevingsrecht – de beperkingen die de inhoudelijke (milieu)normen opleggen – van meer invloed op het proces zijn dan de complexiteit van het omgevingsrecht, en dat vooral aan tal van landelijk verplichte onderzoeken op het gebied van cultuurhistorie, bodem, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid et cetera vertraging is te wijten;

verzoekt de regering naast een vereenvoudiging van het omgevingsrecht gelijktijdig te onderzoeken hoe met deze vereenvoudiging een verbetering en herziening van landelijk verplichte onderzoeken en inhoudelijke (milieu)normen plaats kan vinden, zonder dat daadwerkelijk belangrijke voorwaarden op het gebied van cultuur en milieu in het geding komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Houwers