Kamerstuk 31953-19

Motie Van Leeuwen over uit het Besluit omgevingsrecht halen van de wijziging van de regels rond vergunningvrij bouwen

Dossier: Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)


22,7 %
77,3 %

PVV

Verdonk

CU

D66

VVD

CDA

GL

SP

PvdD

PvdA

SGP


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 19
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wijziging van de regels rond vergunningvrij bouwen niet bij het uitgangspunt van de Wabo, het stroomlijnen van de aanvraagprocedure van 25 vergunningen, was opgenomen;

van mening, dat de voorgestelde ingrijpende wijziging van de regels rond vergunningvrij bouwen niet bij de behandeling van het Besluit omgevingsrecht moeten worden betrokken;

verzoekt de regering de behandeling van de wijziging van de regels rond vergunningvrij bouwen uit het Besluit omgevingsrecht te halen en met een nadere toelichting op een later tijdstip aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen