Kamerstuk 31930-46

Amendement van het lid Koser Kaya dat regelt dat personen onder bepaalde voorwaarden geen samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hoeven te sluiten om te worden aangemerkt als partners

Dossier: Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

Gepubliceerd: 27 oktober 2009
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-46.html
ID: 31930-46

61,3 %
38,7 %

CU

PvdA

PvdD

GL

CDA

Verdonk

PVV

D66

SGP

SP

VVD


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 46
AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 27 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a van de Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

6. De in het vierde lid, onderdeel c, gestelde voorwaarde geldt niet voor personen die tot het tijdstip van het overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd, blijkend uit een inschrijving in de basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland op hetzelfde adres.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt «het vierde lid» vervangen door: het vierde en zesde lid.

Toelichting

De voorgestelde wijziging houdt in dat personen die voorafgaand aan het tijdstip van het overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van vijf kalenderjaren een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd geen samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hoeven te sluiten om aangemerkt te worden als partners. De gezamenlijke huishouding dient te blijken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee vergelijkbare buitenlandse administratie.

Koşer Kaya