Kamerstuk 31831-12

Amendement van het lid Aasted-Madsen-van Stiphout over het ongedaan maken van de plicht om een klacht in behandeling te nemen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

Gepubliceerd: 13 april 2010
Indiener(s): Ine Aasted-Madsen (CDA)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-12.html
ID: 31831-12
Wijzigingen: 31831-15

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT

Ontvangen 13 april 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 11d wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In afwijking van artikel 9:18, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is de Kinderombudsman niet verplicht om aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid gevolg te geven.

Toelichting

De Kinderombudsman dient een onafhankelijk, gezaghebbend figuur te zijn die voor de rechten van kinderen opkomt en daartoe zelf zijn agenda bepaalt.

Om te voorkomen dat de Kinderombudsman een zoveelste schakel wordt in zowel publiek- als privaatrechtelijke klachtbehandelingsprocedures, wordt de Kinderombudsman niet verplicht om alle klachten die hem bereiken te behandelen.

Wanneer de Kinderombudsman verplicht is om alle klachten over zowel publiek- als privaatrechtelijke instanties in behandeling te nemen, zal hij niet meer in staat zijn om zijn eigen agenda, noch om zijn werklast zelf in de hand te houden.

Een dergelijke verplichting zal ertoe leiden dat de Kinderombudsman een onderdeel wordt van de diverse klachtenprocedures en hierdoor niet meer toekomt aan zijn eigenlijke kerntaak, het opkomen voor de rechten van kinderen.

Ook zouden de bestaande klachtenprocedures ondermijnd worden als de Kinderombudsman de verplichting zou hebben om alle klachten te onderzoeken. Het is belangrijk dat allereerst deze klachtenprocedures goed vorm gegeven zijn en dat ze daarna helemaal worden doorlopen.

Wanneer de Kinderombudsman zelf kan bepalen op grond van welke signalen hij actie onderneemt, blijft hij in staat om onafhankelijk boven de partijen te staan en zelf zijn agenda te bepalen om op te komen voor de rechten van kinderen.

Tevens leidt het wegvallen van deze verplichting tot een mindere werklast, zodat de Kinderombudsman zich met een kleiner ondersteuningsapparaat kan concentreren op zijn kerntaak.

Aasted Madsen-van Stiphout