Gepubliceerd: 22 maart 2010
Indiener(s): Khadija Arib (PvdA)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-10.html
ID: 31831-10
Origineel: 31831-6

31 831
Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

nr. 10
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 maart 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel E, komt artikel 11a, onder a, te luiden:

a. jeugdige: een persoon die de meerderjarigheidsleeftijd nog niet heeft bereikt;

Toelichting

De wijziging betreft de definitie van het begrip «jeugdige». Deze wijziging is al aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2009–10, 31 831, nr. 9). Indiener kiest er voor om bij de definitie van het begrip «jeugdige» aansluiting te zoeken bij de definitie van het begrip «kind» in artikel 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Dit artikel bepaalt dat onder «kind» wordt verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt. Reden voor de indiener om aansluiting te zoeken bij de werkingssfeer van het Verdrag is het feit dat de Kinderombudsman over de eerbiediging van de rechten van jeugdigen gaat, zoals deze zijn vastgelegd in het Verdrag.

Arib