31 829
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

nr. 9
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BISKOP

Ontvangen 19 mei 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Onderdeel D, punt 3 komt te luiden:

3. Het tweede lid komt te luiden:

2. Indien een ingeschreven leerling van een instelling ten aanzien van wie deze wet van toepassing is niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1, zonder geldige reden lestijd heeft verzuimd en dit verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende lesdagen, danwel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan ⅛ deel van de lestijd bedraagt, geeft het hoofd van de instelling hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft.

II

In onderdeel E wordt in artikel 21a, tweede lid, de zinsnede «zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan ⅛ deel van de lestijd heeft verzuimd» vervangen door: zonder geldige reden lestijd heeft verzuimd en dit verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende lesdagen, danwel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan ⅛ deel van de lestijd bedraagt.

Toelichting

Op dit moment is er sprake van verschillende meldtermijnen. Eén regeling schept meer duidelijkheid en draagt bij aan het voorkomen van schooluitval.

Depla

Biskop