Kamerstuk 31829-13

Wijziging van o.a. Leerplichtwet 1969 i.v.m. o.a. vereenvoudigen procedure voor verzuimmelding

Dossier: Wijziging van o.a. Leerplichtwet 1969 i.v.m. o.a. vereenvoudigen procedure voor verzuimmelding


100,0 %
0,0 %

SGP

VVD

PVV

PvdD

CU

PvdA

Verdonk

GL

SP

CDA

D66


nr. 13
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BISKOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 26 mei 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Onderdeel D, punt 2, komt te luiden:

2. Het eerste lid komt te luiden:

1. Indien een ingeschreven leerling van een school ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 1, zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren les- of praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft.

II

Onderdeel D, punt 3, komt te luiden:

3. Het tweede lid komt te luiden:

2. Indien een ingeschreven leerling van een instelling ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1, zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren van de lestijd heeft verzuimd, geeft het hoofd van de instelling hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woonof verblijfplaats heeft.

III

In onderdeel E wordt artikel 21a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen, danwel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van het aantal uren» vervangen door: gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «meer dan 1/8 deel» vervangen door: in totaal zestien uren.

Toelichting

Op dit moment is er sprake van verschillende meldtermijnen. Eén regeling schept meer duidelijkheid en draagt bij aan het voorkomen van schooluitval.

Depla

Biskop