Kamerstuk 31780-21

Amendement van de leden Ortega-Martijn en Spekman om de termijn voor herleving van het recht op arbeidsondersteuning te verlengen van 5 naar 10 jaar

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 21
AMENDEMENT VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN SPEKMAN

Ontvangen 7 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 5.4.3, eerste lid, de zinsnede «binnen vijf jaar» vervangen door: binnen tien jaar.

Toelichting

Dit amendement verlengt de termijn voor herleving van het recht op arbeidsondersteuning van 5 naar 10 jaar. In het wetsvoorstel herleeft het recht op arbeidsondersteuning wanneer men binnen vijf jaar na de dag waarop het recht op arbeidsondersteuning is geëindigd niet meer in staat is om meer dan 75% van het maatmaninkomen te verdienen. In tegenstelling tot wat met het wetsvoorstel wordt beoogd, kan dit belemmerend werken voor jongeren die hun kansen op de arbeidsmarkt willen uitproberen. Chronische ziekten kennen een nogal grillig verloop, vandaar de verruiming van het herlevingsrecht. De voorgestelde verlenging geldt ingeval de arbeidsondersteuning herleeft na eerdere beëindiging op grond van artikel 5.4.2, eerste lid, onder a (gedurende twee maanden 75% van maatmaninkomen verdienen), tweede lid (na vijf jaar arbeid 75% van maatmaninkomen verdienen) en derde lid (gedurende een jaar meer dan 100% van maatmaninkomen verdienen).

Ortega-Martijn

Spekman