Kamerstuk 31780-12

Amendement van het lid Ulenbelt om de beperking van het terugvalrecht voor arbeidsondersteuning en inkomensondersteuning te schrappen

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 6 april 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 5.4.3 als volgt gewijzigd:

I

Het eerste lid komt te luiden:

1. Indien op grond van artikel 5.4.2, eerste lid, onderdeel a, tweede of derde lid, het recht op arbeidsondersteuning is geëindigd, herleeft op aanvraag het recht op arbeidsondersteuning indien de in dat onderdeel onderscheidenlijk lid genoemde omstandigheid die tot beëindiging heeft geleid niet meer van toepassing is.

II

In het derde lid vervalt de tweede volzin.

Toelichting

De zekerheid van een inkomen en arbeidsondersteuning maakt dat eerder betaalde arbeid zal worden verricht. In lijn met het SER-advies houden jonggehandicapten een terugvalrecht voor arbeidsondersteuning en inkomensondersteuning. Dit amendement schrapt de beperking van het terugvalrecht.

Ulenbelt