Kamerstuk 31775-33

Motie Ortega-Martijn c.s. over mogelijke meerwaarde van voorbereidingsscholen

Dossier: Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)


79,3 %
20,7 %

PvdA

VVD

PvdD

SGP

SP

GL

Verdonk

PVV

CU

D66

CDA


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 33
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat naar schatting 68% van de jongeren in de bijstand geen startkwalificatie heeft;

overwegende, dat het kabinetsbeleid erop gericht is zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen;

overwegende, dat een leeraanbod voor vroegtijdig schoolverlaters, onder meer vanwege hun motivatie, minder effectief zal zijn;

constaterende, dat er in het buitenland speciale scholen zijn om jongeren voor te bereiden op een terugkeer in het reguliere onderwijs:

van mening, dat het halen van een startkwalificatie zo veel mogelijk gestimuleerd dient te worden;

verzoekt de regering te onderzoeken of dergelijke voorbereidingsscholen een meerwaarde hebben voor de jongeren die onder het werkleeraanbod vallen en dit mee te nemen in de kabinetsreactie op het WRR-rapport «Vertrouwen in de school»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Biskop

Spekman