Kamerstuk 31706-8

Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Gepubliceerd: 30 september 2008
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-8.html
ID: 31706-8

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 8
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2008

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Financiën en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie een reactie op de vraag van het lid Van Gent.

In 2009 wordt de huidige Buitengewone Uitgavenregeling vervangen door een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Het betreffende voorstel voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is op 16 september naar de Kamer gestuurd. Een belangrijk voordeel van het wetsvoorstel is dat chronisch zieken en gehandicapten automatisch een compensatie krijgen. Daarnaast komt er een nieuwe fiscale regeling.

De nieuwe regeling is veel scherper gericht op chronisch zieken en gehandicapten dan de oude. De oude regeling kende immers een aantal onbedoelde effecten. Eén daarvan was dat ook mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt waren, recht konden hebben op de regeling. Verder was het in de oude regeling zo dat huishoudens die zorgkosten in aftrek brachten, niet alleen het directe fiscale voordeel genoten, maar daarnaast ook een hogere aanspraak op inkomensafhankelijke regelingen kregen, zoals de huurtoeslag. Het gevolg was dat chronisch zieken met huurtoeslag per saldo een hogere kostenvergoeding ontvingen dan mensen zonder huurtoeslag. Niet alleen bracht dit met zich mee dat in essentie gelijke gevallen verschillend werden behandeld, tevens is het zo dat die chronisch zieken, die recht hadden op verschillende inkomensafhankelijke regelingen, hun kostenvergoeding konden zien oplopen tot een bedrag dat (soms aanmerkelijk) uitging boven het bedrag van de kosten zelf.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om in de nieuwe regeling aan dit, en andere, onbedoelde effecten een einde te maken. Oogmerk is om de beschikbare middelen beter te richten op de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten. Daarom worden de middelen gebruikt om chronisch zieken en gehandicapten die tot dusverre geen gebruik maakten van de huidige Buitengewone Uitgavenregeling op gelijke wijze compensatie te bieden.

Bij deze operatie treden onvermijdelijk inkomenseffecten op, en ook dat is door het kabinet onder ogen gezien. Zo men het overigens al gewenst mocht vinden om iets aan deze inkomenseffecten te doen, geldt daarbij dat de huurtoeslag een ongeschikt instrument is. Het zou immers niet logisch zijn om allen die huurtoeslag genieten nu een extra voordeel te bezorgen teneinde enkelen uit deze groep te compenseren voor een onbedoeld voordeel dat zij genoten.

In alle gevallen is het minder verantwoord om op basis van bepaalde effecten te beslissen over nadere maatregelen; dat kan alleen op basis van een integraal beeld. Zoals het kabinet in de brief van 16 september heeft aangegeven, is het kabinet bezig met het afronden van het beeld van en de besluitvorming over de juiste maatvoering van de hervorming van de BU en de effecten daarvan. U wordt in de aanloop van de behandeling van het wetsvoorstel Wtcg hierover nader geïnformeerd. De behandeling van de met het wetsvoorstel samenhangende inkomenseffecten, kan pas dan plaatsvinden als ook de besluitvorming volledig is afgerond.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner