Gepubliceerd: 10 april 2012
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-56.html
ID: 31706-56

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2012

Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg), is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige ontwikkelingen van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet1.

In deze zesde voortgangsrapportage Wtcg2 informeer ik u achtereenvolgens over de uitvoering van de twee uitvoeringsrondes voor de algemene tegemoetkoming die tot nu toe geweest zijn (1). In paragraaf 2 ga ik in op de voorbereidingen die in gang zijn gezet voor de uitkeringsronde van 2012. Tevens behandel ik kort twee beleidsmatige ontwikkelingen die raken aan de Wtcg, zijnde de invoering van de DOT en de Integrale Indicatiestelling (3).

Onlangs is voor de tweede keer de tegemoetkoming uit hoofde van de Wtcg uitgekeerd door het CAK aan circa 2,2 mln rechthebbenden. De ketenpartners hebben hun volledige capaciteit ingezet om de gegevens uit de registraties van zorgverzekeraars, het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), de Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s), de gemeenten en het CAK tijdig en op juiste wijze te verzamelen en te verwerken om tot de uitkering te komen.

Ondanks dat de uitvoering goed is verlopen is er nog steeds kritiek op de regeling. Rechthebbenden met een hoger inkomen geven aan de meerkosten die zij maken zelf op te kunnen vangen. Daarom heeft de regering, zoals u bekend is, besloten de Wtcg inkomensafhankelijk te maken zodat de beschikbare middelen terecht komen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben. Het wetsvoorstel hiertoe is op 3 april 2012 in de Eerste Kamer aangenomen.

Anderzijds komt de kritiek voort uit het gegeven dat de geldende afbakeningscriteria voor de tegemoetkoming nog steeds niet perfect zijn. Het zal ook nooit perfect worden omdat de afbakening indirect en automatisch plaatsvindt op basis van zorggebruik. Daarnaast is zorggebruik niet altijd de perfecte voorspeller van een chronische aandoening of handicap. Hierdoor zal er altijd discussie zijn over wie de juiste doelgroep is. Daarom ga ik – zoals aan u is toegezegd – de regeling nog één maal ten principale bekijken, waarover uw Kamer voor de zomer een visiebrief ontvangt.

Ten slotte constateer ik met de Stuurgroep dat de implementatie van de Wtcg is voltooid. Door het handelen van de Stuurgroep is bijgedragen aan het goed verlopen van de eerste en tweede uitkeringsronde en is er een integraal ketenprojectplan ontwikkeld dat elk jaar als leidraad bij de uitvoering kan worden gebruikt. De werkzaamheden van de ketenpartners zijn hiermee na twee jaar Wtcg meer gestandaardiseerd en de taak van de Stuurgroep om de uitvoering maandelijks te begeleiden is niet meer aan de orde. Daarom acht ik het niet noodzakelijk het Instellingsbesluit te verlengen, waardoor de Stuurgroep formeel wordt opgeheven. Hiermee komt tevens een einde aan de voortgangsrapportages die ik u twee maal per jaar toestuurde.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

1. Uitvoering tegemoetkoming 2009 en 2010.

Uitkering tegemoetkoming over 2009

In december 2010 is voor het eerst gestart met het uitkeren van de tegemoetkoming uit hoofde van de Wtcg. De Stuurgroep heeft in de evaluatie van het proces en verloop van de eerste uitkeringsronde geconcludeerd dat deze goed is verlopen3. Op peildatum 1 februari 2012 zijn zo goed als alle ruim 2,1 mln. beschikkingen uitgekeerd.

Uitkering tegemoetkoming over 2010

De tweede uitkeringsronde is in oktober 2011 van start gegaan met het versturen van circa 2,2 miljoen beschikkingen. Eind december is begonnen met uitbetaling van de tegemoetkomingen en op peildatum 1 februari 2012 zijn er ruim 2,1 miljoen uitbetaald. Voor circa 72 000 rechthebbenden geldt dat de tegemoetkoming op 1 februari 2012 nog niet was uitgekeerd. Reden hiervoor is dat nog niet van alle rechthebbenden het rekeningnummer bekend is. Het CAK heeft bij versturing van de beschikking een antwoordkaart bijgevoegd, zodat iedereen in de gelegenheid is gesteld het rekeningnummer door te geven of te wijzigen. Wanneer een rekeningnummer bekend wordt, zal de uitkering van de Wtcg telkens in de eerstvolgende betaalronde gedurende 2012 worden uitgekeerd.

Het secundair proces

Het secundair proces omvat alle taken die te maken hebben met informatieverzoeken, aanvragen en bezwaren binnen het CAK en de keten. Tijdens de tweede uitkeringsronde is hier uitgebreid aandacht aan besteed, omdat de voorstellen van de Taskforce tot verbetering van de afbakening Wtcg in de afgelopen uitkeringsronde zichtbaar zijn geworden. Door deze wijziging van criteria is er een groep burgers die in 2010 een tegemoetkoming kreeg, maar in 2011 niet meer en tegelijkertijd is er een groep burgers die in 2011 voor het eerst een Wtcg tegemoetkoming kreeg. Anticiperend op de verwachtte toeloop bij de front-office voor informatie- en aanvraagverzoeken, heeft het CAK zijn capaciteiten opgeschaald, waardoor hoge volumes verwerkt konden worden.

Het CAK heeft van 1 december tot peildatum 1 februari 2012 in totaal 300 000 telefoongesprekken afgehandeld, die betrekking hadden op beide tegemoetkomingsjaren. De meeste gesprekken gingen over rekening gegevens, algemene informatie over de regeling of over de uitbetaling. Bij het merendeel van de telefoontjes kon de vraag in één keer worden afgehandeld en hoefde de cliënt niet te worden teruggebeld. In de resterende gevallen werd de vraag doorgezet naar de back-office. Hier zijn tot en met peildatum 1 februari 2012 6 700 informatieverzoeken, 17 000 aanvragen en ruim 1 800 bezwaarschriften ontvangen. Over het algemeen is de cliënt zeer positief over de manier waarop hij te woord is gestaan.

2. Voorbereidingen voor de uitkeringsronde van 2012

Omdat de tegemoetkoming die eind 2012 wordt uitbetaald geen aanpassingen kent ten opzichte van de vorige uitkeringsronde, zal de informatie behoefte van burgers aanzienlijk lager zijn dan voorgaande jaren.

Voor het tegemoetkomingsjaar 2012, uit te keren in 2013 staan wel een aantal veranderingen in de planning, waaronder:

  • de tegemoetkoming wordt inkomensafhankelijk;

  • hulpmiddelen die wijzen op een levenslange beperking die tot meerkosten leidt, worden opgenomen in de afbakeningscriteria voor de

  • Wtcg. Hierin zijn ook de levenslange hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden opgenomen;

  • de voorwaarden voor fysiotherapie en oefentherapie worden aangescherpt;

  • er komt einde aan de indexering van de Wtcg tegemoetkoming;

  • de bedragen van tegemoetkoming uit hoofde van de Wtcg worden met 4% naar beneden bijgesteld als gevolg van een aangenomen amendement in de Tweede Kamer.

Om de implementatie van deze toekomstige veranderingen goed te laten verlopen is met de partners een ketenbrede test gestart. Tevens zal de Stuurgroep vanaf april 2012 vier keer per jaar zonder wettelijke status bijeen blijven komen om de going concern zaken te bespreken en waar nodig problemen te signaleren.

3. Beleidsmatige ontwikkelingen die raken aan de Wtcg

Dbc’s op weg naar transparantie (DOT)

In de vijfde voortgangsrapportage4 heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over de conversie van de huidige dbc structuur naar de dbc’s op weg naar transparantie (DOT). In het kader van de Wtcg, die naar ziekenhuiszorg in het jaar t-2 kijkt, is deze overgang pas voor de Wtcg 2013 die wordt uitbetaald in 2014 van invloed.

Zoals u reeds in de vijfde voortgangsrapportage3 is gemeld, laat onderzoek zien dat de wijziging van dbc’s naar DOTs naar verwachting een minimale impact heeft op de Wtcg doelgroep. Halverwege 2012 wordt voor de Wtcg gestart met de conversietabel van dbc’s naar DOTs.

Integrale Indicatiestelling

In 2010 zijn de Ministeries van SZW en VWS het project Gezamenlijke Boordeling5 gestart, waarbij uitvoeringsorganisaties samenwerken om een burger met een meervoudige hulpvraag op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn beter van dienst te zijn.

In het Algemeen Overleg van april 2011 rees de vraag of de Wtcg betrokken kon worden bij het project Gezamenlijke Beoordeling. Dit project is begin 2012 positief geëvalueerd en de resultaten zijn gepresenteerd in het eindrapport «Samen beoordelen werkt!». Er wordt onderschreven dat de uitbreiding van de Wmo nieuwe kansen biedt voor gemeenten om de initiatieven die in de evaluatie aan bod komen zelf toe te passen, maar er wordt vanuit VWS en SZW geen landelijke aanpak voorgeschreven. Daarom wordt er in dit stadium nog geen mogelijkheid gezien de Wtcg deel te laten uitmaken van eventuele vervolg pilots.