Kamerstuk 31706-44

Motie-Van Gerven/Leijten over vervangen van de WTCG door een fiscale regeling

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


18,0 %
82,0 %

CU

SP

PvdD

D66

CDA

PVV

VVD

SGP

PvdA

GL


Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de huidige WTCG een zeer ingewikkelde regeling is waarbij een substantiële groep mensen ten onrechte geen of ten onrechte wel een tegemoetkoming krijgt, waardoor het draagvlak voor deze wet wordt ondermijnd;

overwegende, dat een aftrekregeling op maat beter beantwoordt aan het doel om mensen met een chronische ziekte of een handicap tegemoet te komen in de extra kosten die ze daadwerkelijk maken vanwege hun beperking;

spreekt de wenselijkheid uit, de WTCG te vervangen door een fiscale regeling voor extra kosten ten gevolge van een chronische ziekte of een handicap;

verzoekt de regering, hiervoor met een voorstel te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten