Kamerstuk 31706-37

Nadere toelichting bij Tweede voortgangsrapportage Wtcg

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Gepubliceerd: 26 januari 2010
Indiener(s): Jet Bussemaker (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-37.html
ID: 31706-37

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 37
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2010

Op 11 december jongstleden heb ik uw Kamer de Tweede voortgangsrapportage Wtcg doen toekomen (Kamerstuk 31 706, nr. 35). Deze voortgangsrapportage heb ik voor een belangrijk deel gebaseerd op een adviesrapport dat ik van de Taskforce Verbetering afbakening Wtcg heb ontvangen. Met de voortgangrapportage heb ik u ook dat rapport toegestuurd.

Heden heb ik van de Taskforce een brief ontvangen waarin zij mij wijst op een belangrijke nuance die ten onrechte niet duidelijk naar voren komt in het rapport van de Taskforce.

In het rapport van de Taskforce wordt op pagina 8 melding gemaakt van het feit dat het CVS aan de afbakening van de aanspraak op een tegemoetkoming is toegevoegd. Daarmee wordt naar het oordeel van de Taskforce de indruk gewekt dat alle CVS-patiënten voortaan een tegemoetkoming zullen ontvangen of dat hun aandoening tenminste wordt betrokken bij de bepaling van de aanspraak op een tegemoetkoming.

De Taskforce wijst mij erop dat uit het rapport van de Praktijk blijkt dat dit echter slechts het geval is voor het CVS vanuit de typeringslijst Kindergeneeskunde. Op de typeringslijsten van de specialismen waar volwassenen met het CVS onder behandeling staan (interne geneeskunde, reumatologie en neurologie) komt CVS niet specifiek voor. Patiënten met het CVS die specialistische zorg in het ziekenhuis krijgen, worden onder een andere noemer getypeerd, bijvoorbeeld onder fibromyalgie bij reumatologie. De Taskforce heeft mij daarom geadviseerd deze typeringen niet bij de afbakening te betrekken omdat ze te aspecifiek zijn (ook mensen met andere aandoeningen dan CVS worden met deze typering aangemerkt). Ik heb die aanbeveling overgenomen.

De Taskforce stelt dat het genuanceerder zou zijn geweest als in de tabel op pagina 8 van haar rapport was vermeld dat «CVS bij kinderen» en dus niet «CVS» aan de afbakening was toegevoegd. Een dergelijk genuanceerder beeld had ik ook u graag gepresenteerd op pagina 11 van bovengenoemde Tweede voortgangsrapportage Wtcg.

Zoals ik ook in Voortgangsrapportage heb gemeld, deel ik de conclusie van de Taskforce dat met de geschetste verbeteringen van de afbakening een belangrijke volgende stap is gezet. Dat neemt niet weg dat deze nog niet volmaakt is. Dat geldt, naar ik nu begrijp uit de brief die de Taskforce mij vandaag heeft gestuurd, ook voor volwassen verzekerden met het CVS. Bij de toekomstige doorontwikkeling van de afbakening, zal dit aspect worden betrokken.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker