Kamerstuk 31706-31

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Motie van het lid Weekers c.s.

Dossier: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten


44,7 %
55,3 %

VVD

PvdD

Verdonk

GL

PVV

SP

PvdA

D66

CU

CDA

SGP


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 31
MOTIE VAN HET LID WEEKERS C.S.

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

– dat de nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zeer ingewikkeld is;

– dat volgens het rapport-Berenschot grote risico’s bestaan over de gegevensuitwisseling tussen de diverse betrokken instanties;

– dat grote zorgen bestaan over de vraag of het CAK in november 2010 gereed is voor een vlekkeloze uitvoering van de uitkering van de forfaits;

– dat het CAK zich tegen die tijd nog in de transitiefase bevindt en nog geen publiekrechtelijk uitvoeringsorgaan is;

van oordeel, dat de staatssecretaris van VWS zich bij onverhoopte problemen niet kan verschuilen achter het feit dat de transitiefase dan nog niet is afgerond;

spreekt als haar mening uit dat de staatssecretaris van VWS haar volledige politieke verantwoordelijkheid moet nemen voor een vlekkeloze uitvoering van de wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers

Sap

Leijten

Van der Vlies

Agema