Gepubliceerd: 11 november 2008
Indiener(s): Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-18.html
ID: 31706-18

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 18
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2008

De vaste commissie voor Financiën heeft mij gevraagd, ten behoeve van de komende parlementaire behandeling van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, inzicht te bieden in de aftrekpost buitengewone uitgaven en de meerjarige oploop van deze. Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ik met deze brief aan uw verzoek voldoen.

In tabel 1 worden de diverse BU ramingen voor de jaren 2006, 2007 en 2008 weergegeven. Dit betreft achtereenvolgens de ramingsstanden bij:

• het Coalitieakkoord (= WIBUZ-rapport1 ),

• het Belastingplan 20082  (= tevens brief van april 20083 )

• het wetsvoorstel Wtcg4

• de brief van 7 oktober 20085.

Tabel 1 Ramingen van de BU 2006 t/m 2008

  200620072008
CoalitieakkoordAantal huishoudens (mln)2,9n.b. n.b.
(= WIBUZ-rapport)Aftrek BU (€ mld)5,5n.b. n.b.
 Kosten BU (€ mld)1,6n.b. n.b.
     
Belastingplan 2008Aantal huishoudens (mln)3,43,43,4
(= aprilbrief)Aftrek BU (€ mld)5,75.85,4
 Kosten BU (€ mld)1.81.81,6
 Gemiddelde aftrek (€)1 6701 6801 590
     
Wetsvoorstel WtcgAantal huishoudens (mln)3,53,63,2
 Aftrek BU (€ mld)6,66.76,2
 Kosten BU (€ mld)2.02,01,9
 Gemiddelde aftrek (€)1 8601 8601 940
OktoberbriefAantal huishoudens (mln)3,53,83,9
 Aftrek BU (€ mld)6,67,88,3
 Kosten BU (€ mld)2.02,32,4
 Gemiddelde aftrek (€)1 8902 0502 130

De belangrijkste aanleiding om ten behoeve van de oktoberbrief een nieuwe raming te maken is het beschikbaar komen van nieuwe actuelere informatie van de Belastingdienst (aangiften 2007) omtrent het feitelijke beroep op de BU.

De BU-aftrek voor 2008 werd vorig jaar nog geschat op 5,4 mld. Naar huidige inzichten bedraagt dit 8,3 mld. Uit een analyse van de onderliggende posten blijkt dat alle kostenonderdelen van de BU forser gestegen zijn dan eerder geraamd. De totale stijging van de geraamde BU aftrek voor 2008 van 2,9 mld wordt veroorzaakt door de volgende posten (aflopend gerangschikt):

• Aftrek aanvullende premies (0,6 mld)

• Vermenigvuldigingsfactor (0,5 mld)

• Vaste aftrek ouderen (0,4 mld)

• Overige kosten (0,4 mld)

• Hulpmiddelen (0,3 mld)

• Vaste aftrek chronisch zieken (0,2 mld)

• Eigen bijdragen (0,1 mld)

• Dieetkosten (0,1 mld)

• Vervoerskosten (0,1 mld)

• Vaste aftrek arbeidsongeschikten (0,1 mld)

• Overig (0,1 mld)

Het artikel in de Telegraaf van 23 oktober jl., waaraan uw commissie refereert, had betrekking op een nieuwsbericht van de Belastingdienst dat uit een analyse is gebleken dat er mogelijk gefraudeerd was met aangiften door het opgeven van zeer hoge bedragen aan aftrek buitengewone uitgaven. Conform gebruikelijk bij dataverwerking zijn bepaalde extreme posten bij de ramingen buiten beschouwing gelaten. Het ging immers om nog niet-gecontroleerde aangiften, waarvan de hoogte van de aftrek erg onwaarschijnlijk was.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 29 689, nr. 112.

XNoot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 205, nr. 9.

XNoot
3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 689, nr. 188.

XNoot
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 706, nr. 3.

XNoot
5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 706, nr. 10.