Kamerstuk 31706-16

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over inzage in de gronden van toekenning/weigering tegemoetkoming

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 12 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

1. Het CAK verstrekt op verzoek van verzekerde of zijn erfgenaam binnen 14 dagen na het verzoek kosteloos en in een voor hem begrijpelijke taal op welke gronden hem de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is toegekend of geweigerd. Het CAK is bevoegd de verzekerde of zijn erfgenaam te vragen zich op deugdelijke wijze te legitimeren. Het verzoek kan worden gedaan vanaf 1 september van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

2. De zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet verstrekt op verzoek van de verzekerde of zijn erfgenaam, binnen drie weken na het verzoek, kosteloos en in een voor hem begrijpelijke taal een overzicht van de criteria omschreven bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2, die van toepassing zijn op verzekerde. Het verzoek kan worden gedaan vanaf 1 september van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

3. Indicatieorganen als bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten vertrekken op verzoek van de verzekerde of diens erfgenaam binnen drie weken na het verzoek kosteloos en in een voor hem begrijpelijke taal de indicatie op grond waarvan verzekerde recht heeft op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid. Het verzoek kan worden gedaan vanaf 1 september van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

4. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt, op verzoek van verzekerde of zijn binnen drie weken kosteloos een overzicht van het aantal uren huishoudelijke hulp van verzekerde op grond waarvan verzekerde recht heeft op de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid. Het verzoek kan worden gedaan vanaf 1 september van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan Onze Minister nadere regels stellen over het eerste tot en met vierde lid.

Toelichting

Bezwaar en beroep volgens de Algemene wet bestuursrecht is mogelijk, maar volgens het wetsvoorstel hebben verzekerden geen inzicht in de gronden waarop de tegemoetkoming wordt toegekend dan wel geweigerd. Dit amendement regelt twee zaken. Ten eerste kunnen burgers het CAK verzoeken om inzage te krijgen in de gronden waarop een tegemoetkoming wordt toegekend dan wel geweigerd. Vervolgens kan de burger zich tot het CAK, de verzekeraar en de gemeente wenden om te kijken of de gegevens kloppen. De verzekeraar dient inzicht te verschaffen in zowel de gedeclareerde kosten als de indeling in een FKG of DKG van de verzekerde. Naast het feit dat dit inzicht verschaft in het recht op de tegemoetkoming, zorgt dit ook voor een groter kostenbewustzijn. Door deze mogelijkheid om informatie op te vragen, ontstaat de mogelijkheid tot verificatie van de bestanden door de burger.

Het bezwaar en beroep dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is, kan door dit amendement ook daadwerkelijk plaatsvinden op inhoudelijke gronden.

Het vijfde lid voorziet erin dat de Minister nadere regels kan stellen. Hiermee beogen de indieners dat ook PGB’s onder de WMO zo spoedig mogelijk grondslag worden voor het ontvangen van een tegemoetkoming uit de WTCG.

Omtzigt

Tang

Wiegman-van Meppelen Scheppink