Kamerstuk 31700-XVIII-41

Motie Ortega-Martijn en Depla over onderzoek naar aanpassing van het BHW

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009


79,3 %
20,7 %

PvdA

SP

PvdD

GL

CU

D66

CDA

PVV

VVD

Verdonk

SGP


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 41
MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN DEPLA

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet conform Schoon en Zuinig voor de gebouwde omgeving 6 tot 11 Mton/jaar emissiereductie van CO2 wil komen in 2020;

constaterende, dat er voor nieuwbouw EPC-normen zijn opgesteld;

overwegende, dat een vergelijkbare normstelling voor de energieprestatie voor bestaande woningen en utiliteitsbouw wordt onderzocht;

overwegende, dat het ontbreken van een dergelijke norm het momenteel niet mogelijk maakt om een lage energieprestatie aan te merken als een tekortkoming of gebrek;

verzoekt de regering te onderzoeken of het Besluit Huurprijzen Woonruimte kan worden aangepast zodat onvoldoende energiebesparingsmaatregelen kunnen leiden tot huurverlaging door het aanmerken als gebrek en de Kamer hierover medio 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn Depla