Kamerstuk 31700-XV-25

Motie Ulenbelt over aanpassing van de herbeoordelingseisen voor WAO'ers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009


18,0 %
82,0 %

D66

Verdonk

PvdD

PVV

GL

VVD

PvdA

CU

SP

SGP

CDA


31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 25
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de keuringseisen voor herbeoordeling van WAO’ers onbillijk uitwerken;

verzoekt de regering de herbeoordelingseisen aan te passen;

verzoekt de regering tevens de dekking van kosten te vinden in het verlagen van het re-integratiebudget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt