Kamerstuk 31700-XIV-54

Amendement van de leden Thieme Ouwehand om budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

CU

SP

D66

CDA

Verdonk

PvdA

VVD

GL

PvdD

SGP

PVV


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 54
AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Ontvangen 10 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000)

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.

Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. Niet voor niets spreekt uit de Wet op de dierproeven de verplichting om het aantal dierproeven terug te dringen. De ontwikkelingen van alternatieven binnen het kader van de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven) vormt daartoe een belangrijk instrument. De (Europese) aandacht voor de noodzaak van proefdiervrije technieken groeit. Het Europees Parlement heeft bij resolutie verklaard dat de ontwikkeling, validatie en aanvaarding van methodes zonder dierproeven versneld moet worden, en in het Verenigd Koninkrijk bedraagt het jaarlijkse budget voor de 3V’s inmiddels meer dan 15 miljoen euro. Hoewel het kabinet bij monde van de minister van OCW heeft aangegeven koploper te willen zijn op het gebied van alternatieven voor dierproeven, blijft op dit moment verreweg het grootste deel van het Nederlandse onderzoekspotentieel onbenut. Indiener beoogt met dit amendement de budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven beter te laten aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten, om zo innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te voorkomen dat Nederland in een achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein.

Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen artikel 25 (25.11). De subsidie voor transport en verwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het verminderen van het subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de afschaffing.

Ouwehand

Thieme