Kamerstuk 31700-XIV-35

Motie Ouwehand over het in de onderzoeksopdracht opnemen van de natuurlijke basisbehoefte van de verschillende vissoorten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


28,7 %
71,3 %

SP

D66

PvdA

VVD

SGP

PvdD

GL

PVV

CU

Verdonk

CDA


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 35
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderzoek wordt uitgevoerd naar het welzijn van vissen in viskwekerijen;

constaterende, dat het onderzoek zich nu primair richt op visdichtheid en waterkwaliteitsparameters en geen aandacht geeft aan de natuurlijke basisbehoeften van de verschillende vissoorten of de mate waarin de vijf vrijheden van Brambell worden gerespecteerd, waaronder de mogelijkheid tot het vertonen van natuurlijk gedrag;

verzoekt de regering alsnog de natuurlijke basisbehoeften van de verschillende vissoorten in de onderzoeksopdracht op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand