Kamerstuk 31700-XIV-21

Motie Polderman/Snijder-Hazelhoff over een second opinion over de aannames van IMARES waarop het herstelplan aal is gebaseerd

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


40,7 %
59,3 %

SGP

SP

CDA

PvdD

GL

CU

Verdonk

PVV

PvdA

VVD

D66


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN POLERMAN EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

– de palingstand zich in een uiterst zorgwekkende staat bevindt;

– Nederland gehouden is een nationale inspanning te leveren aan het Europese herstelplan aal;

– het nationale herstelplan het meeste kans van slagen heeft als er draagvlak is bij alle betrokkenen;

constaterende, dat er nog geen overeenstemming is over de wetenschappelijke aannames aangaande het streefbeeld voor aal uit het IMARES-rapport waarop het herstelplan wordt gebaseerd;

verzoekt de regering:

– zo spoedig mogelijk een second opinion te laten verrichten naar de aannames van IMARES waarop het herstelplan is gebaseerd;

– de Kamer te informeren over wat de gevolgen zijn van de voorgestelde stillegperiode voor de betrokken visserijbedrijven en daarmee inzichtelijk te maken of het gereserveerde bedrag van € 400 000 voldoende is voor een redelijke compensatieregeling;

– het nationale herstelplan aal zodanig op te stellen en uit te werken dat betrokken palingvissers zo optimaal mogelijk kunnen worden ingeschakeld in beheerplan(nen) welke als doel dienen te hebben een zo snel mogelijk herstel van de aalstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Polderman

Snijder-Hazelhoff