Gepubliceerd: 13 augustus 2009
Indiener(s): Jacqueline Cramer (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (PvdA)
Onderwerpen: begroting belasting financi├źn ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XI-100.html
ID: 31700-XI-100

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 100
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 augustus 2009

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft mij per brief verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen betreffende de tariefstelling van het Kadaster totdat nader overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden en voor 1 september de Kamer nader te informeren over (de contouren van) het nieuwe beleidsplan voor het Kadaster (brief van 15 juli, kenmerk 09-VROM-B-032).

Ik heb de tarieven van het Kadaster per 1 augustus verhoogd, conform mijn eerdere voornemen. In mijn brieven van 29 juni (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 924 XI, nr. 10) en 9 juli (kenmerk 2009046576), alsook in het wetgevingsoverleg op 2 juli ben ik ingegaan op de financiële problematiek bij het Kadaster en de noodzaak van een tariefsverhoging.

Graag geef ik gehoor aan het verzoek om voor 1 september de Kamer nader te informeren over de contouren van de herijkte strategie van het Kadaster. Ik zal u schriftelijk informeren over dergelijke contouren en de uitgangspunten die ik wil hanteren voor de taakuitoefening door het Kadaster.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer