Kamerstuk 31700-X-41

Motie Knops / Eijsink over een bonus voor actief dienende militairen die driemaal zijn uitgezonden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009


94,0 %
6,0 %

D66

CU

VVD

PVV

GL

SGP

PvdD

PvdA

CDA

SP

Verdonk


31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 41
MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN EIJSINK

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer vorig jaar de motie-Knops/Eijsink (31 200 X, nr. 52) aangenomen heeft waarin verzocht werd, de mogelijkheden te onderzoeken om een premie uit te keren aan militairen die drie maal op uitzending geweest zijn;

overwegende, dat ondanks de taakstellingen en reorganisaties van de afgelopen jaren bij Defensie een recordaantal militairen uitgezonden geweest is in het kader van diverse operaties onder vaak riskante en moeilijke omstandigheden;

overwegende, dat de politiek veel gevraagd heeft van de defensieorganisatie die kampt met een tekort aan personeel waardoor met minder mensen meer gedaan moest worden, en dat een extra blijk van waardering voor de mensen voor de uitzenddruk hoog geweest is, op zijn plaats is;

overwegende, dat de gelden die vrijvallen als gevolg van het grote aantal vacatures in de eerste plaats behoren te worden ingezet ten behoeve van het personeelsbeleid;

verzoekt de regering in de loop van het begrotingsjaar 2009 een bonus van € 1000 netto uit te keren aan alle actief dienende militairen die sinds 1994 ten minste drie maal voor de duur van in totaal ten minste twaalf manden uitgezonden zijn geweest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Eijsink