Kamerstuk 31700-VIII-87

Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


29,3 %
70,7 %

SGP

SP

CDA

Verdonk

GL

VVD

D66

CU

PVV

PvdA

PvdD


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 87
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voor het onderwijs een fusietoets gaat maken, maar dat het wetgevingstraject nog een à twee jaar gaat duren;

constaterende, dat er minstens 26 fusies gaande zijn waarover grote zorgen bestaan onder betrokkenen;

verzoekt de regering zich gedurende het wetgevingstraject tot het uiterste in te spannen om scholenfusies geen doorgang te laten vinden als daar geen draagvlak voor is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk