Kamerstuk 31700-VIII-56

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 56
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar:

– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;

– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;

– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Vendrik

Jasper van Dijk