Kamerstuk 31700-VIII-130

Rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 17 december 2008
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-130.html
ID: 31700-VIII-130

31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 130
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2008

Hierbij stuur ik u, mede namens staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het advies van de Onderwijsraad over het thema «Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen».1

Centrale vraag waar het advies een antwoord op geeft is: Hoe kunnen scholen verstandig en selectief omgaan met verwachtingen en taken die vanuit de samenleving op hen afkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de basisfuncties (kwalificeren en socialiseren) van de school. Mijn eerste indruk is dat het advies, dat voor een groot deel gebaseerd is op consultatie van betrokkenen in het veld, een bruikbare praktische handreiking biedt voor scholen bij het bepalen van hun schoolbeleid.

Een meer uitgebreide reactie op de aanbevelingen van de Onderwijsraad in dit advies ontvangt u in het licht van de discussie over lespakketten die door departementen (mede) worden gefinancierd. Mijn collega, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, heeft u toegezegd dat een inventarisatie wordt gemaakt van de lespakketten voor scholen waaraan departementen financieel bijdragen. De reactie op het advies van de Raad zal rekening houden met de uitkomst hiervan.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.