Kamerstuk 31700-VI-22

Amendement van het lid Van Velzen over uitbreiding van het onderwijs in de penitentiaire inrichtingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

PvdD

PVV

CDA

SGP

GL

D66

PvdA

SP

Verdonk

VVD

CU


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 3 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1000).

II

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het onderwijs in de penitentiaire inrichtingen uit te breiden. In de gevangenissen wordt momenteel onvoldoende onderwijs geboden aan gedetineerden, terwijl onderwijs bij uitstek de capaciteiten en mogelijkheden van mensen vergroot en perspectief kan bieden op bijvoorbeeld een plaats op de arbeidsmarkt na detentie. Door onderwijs kan de kans op recidive verminderen.

Het aanbod aan onderwijs is de laatste jaren verminderd. Dit amendement brengt het aantal onderwijzers in detentie weer terug op het niveau van 2002.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in de capaciteitsafname van het gevangeniswezen. De nieuwe prognoses wijzen uit dat er voor de komende jaren een lagere behoefte is aan celcapaciteit. De verwachte meevaller voor het jaar 2009 wordt aangewend voor het doel van dit amendement.

Van Velzen