Kamerstuk 31700-VI-156

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Bilderbergconferentie in Griekenland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 156
VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 14 juli 2009

De vaste commissie voor Justitie1 heeft een vraag (2009D31078) voorgelegd aan de minister van Justitie naar aanleiding van de Bilderbergconferentie in Griekenland.

De minister heeft deze vraag beantwoord bij brief van 13 juli 2009. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

De Pater-van der Meer

De griffier van de commissie,

Nava

Vraag:

Namens de vaste commissie voor Justitie verzoek ik u verslag te doen van de Bilderbergconferentie in Griekenland in mei 2009, waarbij u ingaat op de reden van uw deelname, de gespreksonderwerpen, uw inbreng alsook de eventueel genomen besluiten.

Antwoord:

Voor de Bilderbergconferentie van dit jaar in Athene ben ik persoonlijk uitgenodigd. Het is gebruik dat voor deze jaarlijkse bijeenkomsten een lid van het kabinet een uitnodiging voor deelname mag ontvangen. Zo zijn in 2008 de minister-president en de staatssecretaris voor Europese Zaken uitgenodigd.

Zoals de minister-president eerder in antwoord op vragen van uw Kamer al meldde1 wordt deze conferentie, die gericht is op gedachtewisseling, in besloten sfeer gehouden. Over de gedachtewisseling wordt – ook na afloop – geen mededeling gedaan. Deelname aan dergelijke conferenties wordt van belang geacht om een bijdrage te leveren aan verdieping van kennis en inzicht. Daarom heb ik de uitnodiging ook aanvaard.

In de bijlage treft u een persbericht van de conferentie aan waarin de onderwerpen worden vermeld.2 Daarbij is een lijst van deelnemers toegevoegd. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), ondervoorzitter, De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Çörüz (CDA), Joldersma (CDA), Gerkens (SP), Van Velzen (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), De Krom (VVD), Timmer (PvdA), Griffith (VVD), Teeven (VVD), Verdonk (Verdonk), De Roon (PVV), Roemer (SP), Pechtold (D66), Heerts (PvdA), Thieme (PvdD), Kuiken (PvdA), Bouwmeester (PvdA), Van Toorenburg (CDA), Anker (CU), Vacature (CDA) en Vacature (GL).

Plv. leden: Langkamp (SP), Van der Vlies (SGP), Smeets (PvdA), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Jonker (CDA), Leijten (SP), Ulenbelt (SP), De Vries (CDA), Weekers (VVD), Dijsselbloem (PvdA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Van Miltenburg (VVD), Zijlstra (VVD), Fritsma (PVV), Karabulut (SP), Koşer Kaya (D66), Gill’ard (PvdA), Ouwehand (PvdD), Spekman (PvdA), Bouchibti (PvdA), Van Haersma Buma (CDA), Slob (CU), Sterk (CDA) en Van Gent (GL).

XNoot
1

Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2836.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.