Kamerstuk 31700-V-43

Motie De Roon over het opheffen van de permanente vertegenwoordiging bij de VN van de Organisatie van de Islamitische Conferentie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


6,7 %
93,3 %

Lid-Verdonk

PvdD

CDA

CU

D66

PvdA

SGP

GL

SP

PVV

VVD


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 43
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) van oordeel is dat alle rechten en vrijheden van mensen onderworpen zijn aan de sharia en dat alle mensen verenigd zijn in hun ondergeschiktheid aan Allah;

van oordeel, dat een dergelijke organisatie geen plaats behoort te hebben bij de Verenigde Naties;

verzoekt de regering er alles aan te doen om de permanente vertegenwoordiging van de OIC bij de VN opgeheven te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon