Gepubliceerd: 25 april 2018
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31560-41.html
ID: 31560-41

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2018

Hierbij zend ik u een brief met de stand van zaken met betrekking tot enkele gekraakte panden in de gemeente Amsterdam. Vooropgesteld zij dat de afwegingen in dezen lokaal worden gemaakt,

Tijdens het paasweekeinde zijn door activisten van de beweging «We Are Here» en uitgeprocedeerde asielzoekers woningen gekraakt omdat zij de bed-bad-brood regeling die de stad biedt niet voldoende vinden. De eigenaar van de panden, de woningbouwvereniging Ymere, heeft aangifte gedaan van het feit dat de panden gekraakt zijn. De woningen stonden leeg in afwachting van sloop en nieuwbouw van 250 sociale huurwoningen.

Het kraken van woningen is, ongeacht de verblijfsstatus in Nederland van de kraker, onwettig. Zoals ik uw Kamer reeds op 5 december 20171 informeerde wordt in grote gemeenten als Amsterdam en Den Haag overtreding van de Wet kraken en leegstand op gezette tijden in het driehoeksoverleg besproken. Aldaar vindt besluitvorming plaats over de te volgen handelwijze. De bevoegdheid tot het vorderen van ontruiming ligt bij het Openbaar Ministerie. Het kader van de OM-brief van 30 november 20102 inzake kraken is daarbij leidend. In de meeste gevallen is, naar aanleiding van een melding van een vastgoedeigenaar, informatie over een gekraakt pand afkomstig van de politie. Indien het OM besluit tot ontruiming over te gaan, wordt de krakers de gelegenheid wordt geboden om binnen de in de beleidsbrief gestelde termijn van acht dagen een kort geding aan te brengen tegen het ontruimingsbesluit. Het ontruimingsbesluit wordt in vrijwel alle gevallen door de rechter bevestigd. Doorgaans geven krakers gevolg aan het oordeel van de rechter en verlaten zij het pand. In deze gevallen hoeft het dan ook niet tot aanhouding van krakers te komen.

Specifiek met betrekking tot de onderhavige casus kan ik uw Kamer melden dat het OM in vervolg op de aangifte door Ymere de krakers heeft aangeschreven dat zij op korte termijn de gekraakte panden dienen te verlaten. Conform de OM-brief uit 2010 hebben de krakers de mogelijkheid daartegen een kort geding aan te spannen, wat inmiddels ook gebeurd is. De zitting vindt op 26 april a.s. plaats.

Er is volgens de lokale driehoek op dit moment geen aanleiding gebruik te maken van de mogelijkheid tot spoedontruiming. Deze optie is aangewezen indien sprake is van andere strafbare feiten (zoals ernstige vernielingen) of gevaarlijke situaties ontstaan dan wel als er sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde. Van een dergelijke situatie is naar het oordeel van de Amsterdamse driehoek geen sprake.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus