Kamerstuk 31389-88

Wijzigingen voorgesteld door de regering op de tweede lezing Wet dieren (31389)

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 14 december 2009
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-88.html
ID: 31389-88

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 88
WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 14 december 2009

Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 8 december 2009 aangebrachte wijzigingen (nr. 87), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de begripsbepaling voor «diergeneesmiddel» wordt de zinsnede «gebruikt of toegediend» vervangen door: toegepast.

b. In de begripsbepalingen voor «diergeneesmiddel met medicinale werking» en «voormengsel voor diervoeder met medicinale werking» wordt de zinsnede «geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik» telkenmale vervangen door: diergeneesmiddel.

c. In de begripsbepaling voor «serum» wordt «gebruik» vervangen door: toepassing.

B

In artikel 2.1, vierde lid, wordt de zinsnede «bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het derde lid» vervangen door: de bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het derde lid,.

C

In artikel 2.6, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «kunnen» vervangen door: kan.

D

Artikel 2.8 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdelen b en c.

b. Het vierde lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. het melden en het voeren van een administratie met betrekking tot verrichte diergeneeskundige handelingen, het bewaren en overleggen van die administratie en de daarmee verband houdende bescheiden alsmede de wijze van controle door de houder van de administratie, of het invoeren van gegevens in een gecentraliseerd registratiesysteem van diergeneesmiddelen.

E

In artikel 2.18, tweede lid, onderdeel f, wordt na de zinsnede «geëtiketteerd dan wel voorhanden of in voorraad» ingevoegd: worden.

F

Artikel 2.23 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het derde lid wordt «eerste lid» telkenmale vervangen door: tweede lid.

b. In het vijfde lid wordt «artikel 2.23, eerste lid» vervangen door: het tweede lid.

G

In artikel 3.2, vierde lid, wordt na «Het eerste» ingevoegd: , het tweede.

H

In artikel 5.1, derde lid, wordt na «voorschriften» ingevoegd: of beperkingen.

I

In artikel 5.2, vijfde lid, wordt «beschikking» vervangen door: besluit.

J

Artikel 5.12, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt «of registratie» vervangen door: , registratie, bewijs van vakbekwaamheid, goedkeuring of certificering.

b. In onderdeel c wordt de zinsnede «dierenwelzijn en volksgezondheid,» vervangen door: dierenwelzijn, volksgezondheid of.

K

In artikel 5.14 wordt na «het diervoeder,» ingevoegd: het diergeneesmiddel of de samenstelling van een diervoeder en een diergeneesmiddel,.

L

Artikel 5.15 wordt als volgt gewijzgd:

a. In het eerste en tweede lid, wordt na «diervoeders» telkenmale ingevoegd: , diergeneesmiddelen, of samenstellingen daarvan.

b. In het derde lid wordt na «dierenartsen» ingevoegd: en andere personen als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid.

M

Artikel 6.4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «4.1, derde en vierde lid,» wordt vervangen door: 4.1, derde en vijfde lid,.

N

In artikel 7.4, tweede lid, onderdeel b, vervalt «als bedoeld in artikel 7.1».

O

In artikel 7.5, tweede lid, wordt «of registratie» vervangen door: , registratie, bewijs van vakbekwaamheid, goedkeuring of certificering.

P

In artikel 7.6, tweede lid, onderdeel b, wordt «dat een daarbij aangewezen onderzoek» vervangen door: een daarbij aangewezen onderzoek dat.

Q

Artikel 8.2 wordt als volgt gewijzigd:

a. «Algemene wet Bestuursrecht» wordt vervangen door: Algemene wet bestuursrecht.

b. Na «ambtenaren en personen» vervalt: zijn.

R

Artikel 8.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt als volgt gewijzigd:

a. Na «5.4, eerste lid» vervalt: in samenhang met derde lid.

b. Na «5.5, eerste lid» vervalt: in samenhang met tweede lid.

S

In artikel 8.12, tweede lid, wordt «artikel 5.4.2.3,» vervangen door: artikel 5.50.

T

In artikel 8.14, derde lid wordt «2.15, eerste en derde lid,» vervangen door: 2.15, eerste tot en met derde lid,.

U

In artikel 8.15, onderdeel b, wordt «schorsing» vervangen door: ontzegging.

V

In artikel 8.18, derde lid, onderdeel c, wordt de zinsnede «aantal personen die op grond van artikel 4.1, tweede lid, zijn toegelaten» vervangen door: aantal andere personen als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, dat op grond van dat artikellid zijn toegelaten.

W

In artikel 8.26, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «een persoon die is toegelaten op grond van artikel 4.1, tweede lid» vervangen door: een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, die op grond van dat artikellid is toegelaten

X

In artikel 8.30, tweede lid, wordt de zinsnede «drie of meer personen die zijn toegelaten op grond van artikel 4.1, tweede lid,» vervangen door: drie of meer andere personen als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, die op grond van dat artikellid zijn toegelaten,.

Y

In artikel 8.38, derde lid, onderdeel c, wordt «aantal personen die op grond van artikel 4.1, tweede lid, zijn toegelaten» wordt vervangen door: aantal andere personen als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, dat op grond van dat artikellid zijn toegelaten.

Z

In artikel 8.39, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «een persoon die is toegelaten op grond van artikel 4.1, tweede lid» vervangen door: een andere persoon als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, die op grond van dat artikellid is toegelaten.

AA

In artikel 9.1, eerste lid, onderdelen a en b, wordt na «of registratie» telkenmale vervangen door: , registratie, bewijs van vakbekwaamheid, goedkeuring of certificering.

BB

In artikel 10.4, vijfde lid, wordt na «voorschriften» ingevoegd: of beperkingen.

CC

In artikel 11.1, achtste lid, wordt na «artikel 73 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren» ingevoegd: , zoals dat luidde bij inwerkingtreding van deze wet,.

DD

In artikel 11.4, aanhef, vervalt «, eerste lid, ».

EE

Artikel 11.5 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel B, onder 2, komt te luiden:

2. in het derde lid vervalt het zinsdeel «dan wel een krachtens het tweede lid».

b. In onderdeel D wordt na «de artikelen 2.1, 2.8 en 2.9» ingevoegd: van de Wet dieren.

FF

Artikel 11.7 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de onderdelen A, onder 1, B, onder 1, D, onder 1, en E vervalt telkenmale «, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren».

b. Onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

i. Na «5.4, eerste lid» vervalt: in samenhang met derde lid.

ii. Na «5.5, eerste lid» vervalt: in samenhang met tweede lid.

c. In onderdeel B wordt na «artikel 6.2, eerste lid,» ingevoegd: artikel 6.4, eerste lid,.

GG

In artikel 11.8 wordt na «artikel 2.2, zesde lid,» ingevoegd: van de Wet dieren.

HH

In artikel 11.9, wordt na «artikel 2.2, zesde lid,» ingevoegd: van de Wet dieren.

II

In artikel 12.1, onderdeel e, wordt, na «Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990» ingevoegd: (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstelling van tuchtcolleges ter zitting).

Toelichting

Dit voorstel van de regering bij wetsvoorstel voor de Wet dieren (Kamerstukken II 2007/08 31 389, nr. 2) zoals dat luidt na de daarin tot en met 8 december 2009 aangebrachte wijzigingen bevat een aantal wijzigingen in diverse artikelen die abusievelijk niet zijn doorgevoerd bij overeenkomstige eerdere nota’s van wijziging. Voorts worden enkele voorstellen gedaan voor technische aanpassingen als gevolg van amendering van het wetsvoorstel. De voorstellen worden hieronder toegelicht.

Het gaat derhalve om wijzigingen die samenhangen met de verschenen Nota’s van wijziging, de aangenomen amendementen, of ter herstel van kennelijke vergissingen. Dit valt binnen de reikwijdte van artikel 105, tweede lid van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.

In onderdeel A wordt voorgesteld de definities van de begrippen diergeneesmiddel, diergeneesmiddel met medicinale werking en serum aan te passen, met het oog op de uniformiteit van de terminologie inzake het woord «toepassen». Bij de vierde nota van wijziging is het voorstel gedaan consequent gebruik te maken van de termen «verstrekken» en «toepassen». In de betreffende definities is dit nagelaten. Met dit voorstel wordt dat hersteld.

De voorgestelde wijziging in onderdeel B betreft een taalkundige correctie met de tussenvoeging van het woordje «de».

Het zelfde geldt voor de voorgestelde wijziging in onderdeel C waar het woord «kunnen» wordt vervangen door «kan».

De voorgestelde wijziging in onderdeel D hangt samen met het amendement op stuk nr 83. De in onderdeel I van dat amendement ingevoegde passage wordt met dit voorstel herplaatst ter bevordering van de leesbaarheid.

De voorgestelde wijziging in onderdeel E betreft het herstel van een taalkundige omissie.

De voorgestelde wijziging in onderdeel F betreft een correctie van artikel 2.23 zoals dat is komen te luiden na aanvaarding van het amendement op stuk nr. 77. De verwijzing in het derde lid naar het eerste lid is onjuist. Dat moet een verwijzing zijn naar het tweede lid. Ook de verwijzing in het vijfde lid dient om gelijke reden te worden gewijzigd in een verwijzing naar het tweede lid.

De voorgestelde wijziging in onderdeel G hangt samen met de voorstellen die zijn gedaan in de derde nota van wijziging, voor zover het met die nota ging om een verbeterde aansluiting bij het EU-recht. Daarbij zijn in de daarvoor in aanmerking komende artikelen aparte grondslagen geïntroduceerd voor de implementatie bij gedelegeerde regeling voor de uitvoering van bindende onderdelen van EG-maatregelen. Bij dit artikel 3.2 is daarbij verzuimd ook het tweede lid van dat artikel op te nemen in het vierde lid dat voorziet in de afbakening van dit artikel met de Warenwet.

Met de voorgestelde wijziging in onderdeel H wordt verduidelijkt dat aan maatregelen ook beperkingen kunnen worden verbonden. Dit is een algemeen gebruikelijke verduidelijking die per abuis niet in dit artikel is voorzien.

Met artikel 5.2, vijfde lid, wordt geregeld in welke gevallen een maatregel die op grond van hoofdstuk 5 wordt genomen niet op schrift hoeft te worden gesteld. In dat artikellid is echter abusievelijk het woord «beschikking» gebruikt om die maatregelen aan te duiden. Met onderdeel I wordt in dat artikellid het woord «beschikking» vervangen door het meer algemene begrip «besluit». Daarmee wordt dit gebrek hersteld.

Voor onderdeel J geldt dat bij de derde nota van wijziging een aantal wijzigingen is aangebracht in hoofdstuk 7 van het wetsvoorstel. Onder andere betreft dit een wijziging van artikel 7.1 (stuk nr. 12, onderdeel GG).

Daarbij is een aantal duidingen van besluiten, waarover in dat hoofdstuk algemene regels worden gesteld, aangepast en uitgebreid, voornamelijk om in andere artikelen steeds eenvoudig naar dit artikel te kunnen verwijzen. In onderdeel a van dit voorstel wordt de terminologie in dit artikel gelijk getrokken met die van artikel 7.1.

In onderdeel b wordt, omwille van de leesbaarheid, een taalkundige correctie voorgesteld.

De voorgestelde wijzigingen onder K en L hangen beide eveneens samen met hiervoor genoemde nota van wijziging. Hierbij is ook onder meer de duiding van de strekking van artikel 5.11 gewijzigd. Naast het begrip «diervoeders» zijn toegevoegd de begrippen «diergeneesmiddelen en samenstellingen» daarvan. Abusievelijk is nagelaten dit door te vertalen naar de artikelen 5.14 en 5.15.

De voorgestelde wijziging in onderdeel M is een technisch herstel van een verwijzing naar de artikel 4.1 zoals dat is gewijzigd bij nota van wijziging onder stuk nr. 12, onderdeel V.

Met het voorstel in onderdeel N wordt een overbodige verwijzing geschrapt in artikel 7.4.

Voor een toelichting op onderdeel O wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel J.

Met het voorstel in onderdeel P wordt een taalkundige verbetering aangebracht in artikel 7.6, tweed lid, onderdeel b.

De beide voorgestelde wijzigingen in onderdeel Q beogen twee misstellingen in artikel 8.2 te corrigeren.

De voorgestelde wijziging in onderdeel R aangaande artikel 8.7 schrapt twee overbodige koppelingen die tot verwarring zouden kunnen leiden.

Onder onderdeel S wordt een verwijzing in artikel 8.12 naar de Algemene wet bestuursrecht verbeterd.

In onderdeel T wordt een omissie als gevolg van de hierboven meergenoemde derde nota van wijziging gecorrigeerd.

De voorgestelde wijziging in onderdeel U betreffende artikel 8.15 herstelt een kennelijke fout in het onderdeel met betrekking tot de ontzegging van de bevoegdheid de diergeneeskunde te praktiseren. Het gaat derhalve in dit onderdeel niet om de schorsing maar om de ontzegging.

Betreffende de onderdelen V, W, X, Y en Z geldt dat bij de derde nota van wijziging onder andere artikel 4.1 van het wetsvoorstel is gewijzigd. Hiervoor is daarop reeds bij de toelichting op onderdeel H gewezen. De wijzigingen in deze onderdelen vloeien daaruit rechtstreeks voor en voorzien derhalve in een technische correctie.

Voor de toelichting op onderdeel AA wordt verwezen naar de toelichting op onderdeel J.

Voor de toelichting op onderdeel BB wordt verwezen naar de toelichting op onderdeel H.

De voorgestelde toevoeging aan artikel 11.1, achtste lid, in onderdeel CC beoogt het herstel van een kennelijke omissie bij een verwijzing naar artikel 73 van de Gezondheids-en welzijnswet voor dieren.

Per 28 juli 2007 bestaat artikel 1 van de Landbouwkwaliteitswet niet meer uit meerdere leden. Met onderdeel DD wordt derhalve de verwijzing naar het eerste lid van dit artikel geschrapt.

In onderdeel EE, onder a, wordt in artikel 11.5, onderdeel B, onder 2, een technische correctie voorgesteld in artikel 2c, derde lid, van de Visserijwet.

De voorgestelde wijziging onder b beoogt een technische verduidelijking.

Onderdeel FF

Subonderdeel a

Met de tweede nota van wijziging is bewerkstelligd dat de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gefaseerd kan vervallen. Die fasering is noodzakelijk om dubbelwerk bij de invoering van een Europese diergezondheidswet te kunnen voorkomen.

Voor dat doel is voorgesteld een artikel 130a in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren toe te voegen, waarmee artikelen en onderdelen daarvan kunnen vervallen op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Op datzelfde tijdstip vervalt ingevolge het tweede lid van dat artikel de verwijzing naar de betreffende bepaling in de Wet op de economische delicten. Datzelfde wordt bewerkstelligd met artikel 11.7, onderdelen A, onder 1, B, onder 1, D, onder 1, en E. Met de tweede nota van wijziging is verzuimd die verwijzing te schrappen.

Subonderdeel b

Met dit subonderdeel wordt de wijziging die met onderdeel R in artikel 8.7 van het wetsvoorstel worden aangebracht ook in artikel 11.7 verwerkt.

Subonderdeel c

Met de vierde nota van wijziging is onder meer geregeld dat overtredingen van bepalingen die op krachtens de genoemde bepalingen, samenhang met artikel 6.4, eerste lid, zijn opgesteld, worden toegevoegd aan de strafbaarstellingen in de Wet op de economische delicten. Op dat moment is verzuimd die vermelding ook in onderdeel B van artikel 11.7 op te nemen. Met dit onderdeel wordt dat gebrek hersteld.

Met de onderdelen GG en HH wordt een tweetal verwijzingen naar de Wet dieren toegevoegd. Zonder die verwijzingen zou onduidelijk zijn welke artikelen worden bedoeld.

Met onderdeel II wordt bewerkstelligd dat de betreffende in te trekken wijzigingswet op juiste wijze wordt geciteerd.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg