Gepubliceerd: 26 oktober 2009
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-64.html
ID: 31389-64
Origineel: 31389-87

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 64
VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 oktober 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.6, derde lid, aanhef, komt te luiden: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het onderwerp, bedoeld in het eerste lid, in het belang van de bevordering van de raszuiverheid of de verbetering van raskenmerken tevens regels worden gesteld voor bij deze maatregel aangewezen diersoorten of diercategorieën die betrekking hebben op:

B

In artikel 2.8, vierde lid, aanhef, wordt «eerste» vervangen door: derde.

C

Artikel 8.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt als volgt gewijzigd:

a. in de zinsnede «2.2, negende en tiende lid lid,» vervalt éénmaal: lid.

b. de zinsnede «2.6, eerste en tweede lid,» wordt vervangen door: 2.6, eerste, tweede en derde lid,.

D

De puntkomma aan het slot van artikel 9.8, tweede lid, wordt vervangen door een punt.

E

Artikel 10.10 wordt als volgt gewijzigd:

a. de zinsnede «2.6, tweede lid,» wordt vervangen door: 2.6, tweede en derde lid,.

b. de zinsnede «2.15, eerste lid,» wordt vervangen door: 2.15, tweede lid,.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden in het wetsvoorstel technische verbeteringen aangebracht.

Met de derde nota van wijziging is een aantal artikelen aangepast ten behoeve van implementatie van Europese regelgeving. Bij het derde lid van artikel 2.6 is verzuimd die aanpassing door te voeren. Met dit artikel wordt dat verzuim hersteld.

Voorts wordt artikel 10.10 aangepast. Met de derde nota van wijziging bij dit wetsvoorstel is beoogd regels, die niet worden gesteld ter uitvoering van bindende EG-maatregelen voor voorhang in aanmerking te brengen. Voor regels met betrekking tot wedstrijden is het eerste lid, dat ziet op regels ter uitvoering van bindende EG-maatregelen, in plaats van het tweede lid in de voorhangbepaling opgenomen. Met deze wijziging wordt die onvolkomenheid hersteld.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg