Kamerstuk 30372-4

Wet raadgevend referendum; Brief Presidium over verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake het vragen van advies aan de Kiesraad over genoemd wetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 12 december 2005
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-4.html
ID: 30372-4

30 372
Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 4
BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2005

Het Presidium legt hierbij het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 1 december 2005 (zie bijlage) aan u voor om conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan de Kiesraad advies te vragen over het wetsvoorstel van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum), Kamerstuknr. 30 372.

Het Presidium stelt u voor om hiermee in te stemmen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

F. W. Weisglas

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

J. E. Biesheuvel-Vermeijden

Aan het Presidium

Den Haag, 1 december 2005

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 1 december 2005 besloten, conform het verzoek van de heer Dubbelboer, om advies aan de Kiesraad te vragen over het wetsvoorstel van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum), TK nr. 30 372.

Met het OVB is overlegd over het voorstel van de heer Dubbelboer. De conclusie was dat, omdat het hier gaat om een initiatiefwetsvoorstel, het OVB geen advies hoeft uit te brengen over deze adviesaanvraag.

De commissie stelt u nu voor de Kiesraad te verzoeken de Kamer te adviseren over voornoemd wetsvoorstel.

Zij verzoekt u daartoe conform artikel 30 van het Reglement van Orde de adviesaanvraag ter instemming aan de Kamer voor te leggen.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Gier