Gepubliceerd: 17 maart 2009
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-31.html
ID: 30372-31
Origineel: 30372-6

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 31
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 maart 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onderdeel a, wordt «Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties» vervangen door: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. In de artikelen 64, tweede lid, onderdeel c, en 71, onderdelen a en c, vervalt telkens het woord «onherroepelijk».

3. In artikel 71, onderdeel a, wordt «de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld» vervangen door: de uitslag van de verkiezing heeft bekendgemaakt.

4. Artikel 120 vervalt.

Toelichting

Onderdeel 1

Deze wijziging houdt verband met het vervallen van de functie van minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Overigens is de aanduiding van de ondertekenende bewindspersoon geen vast onderdeel van de tekst van een wetsvoorstel. Als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel, zoals in casu, sprake is van het vervallen van een bepaalde functie in het kabinet, wordt de aanduiding van de ondertekenende bewindspersoon in de tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in te dienen stukken en in de vastgestelde wet dienovereenkomstig aangepast.

Onderdelen 2 en 3

Deze wijzigingen houden verband met de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 2008, 405).

Onderdeel 4

Het voorstel van wet van de leden Van der Ham en Duyvendak tot wijziging van de Kieswet houdende verkorting van de termijn tussen stemming en eerste samenkomst van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2005/06, 30 396) is op 11 februari 2008 ingetrokken (Kamerstukken II 2007/08, 30 396, nr. 4).

Kalma

Halsema

Van der Ham