Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 november 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2012A02698
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 november 2012 Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede nader verslag en concept besluit startersleningen (33405 en 3340. 7) - 33405-14

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

22 november 2012

Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Motie
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2012A02697
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 november 2012 Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing - 33405-10

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Om agendaproblemen te voorkomen (ook bij de Eerste Kamer), wordt besloten het wetgevingsoverleg doorgang te laten vinden op vrijdag 9 november 2012, ondanks het feit dat het debat over de regeringsverklaring later zal plaatsvinden. Tevens wordt besloten de griffie te verzoeken de plenaire behandeling te plannen op donderdag 15 november 2012 en de stemmingen op dinsdag 20 november 2012.
Besluit: De brief inzake de portefeuilleverdeling is toegevoegd aan de agenda van de procedurevergadering. Mede naar aanleiding van die brief is het volgende besloten over het op vrijdag 9 november 2012 geplande wetgevingsoverleg inzake het Belastingplanpakket 2013.
Besluit: Onderstaande blokindeling hanteren bij het wetgevingsoverleg. Blok 1 (met staatssecretaris Weekers) Belastingplanpakket 2013 algemeen + de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 (33402), Overige fiscale maatregelen 2013 (33403), Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer (33404) en Wet elektronische registratie notariële akten (33406). Gebruikelijke wijze van behandeling: eerste termijn commissie, eerste termijn regering, tweede termijn commissie, tweede termijn regering. Blok 2 (met minister Blok en staatssecretaris Weekers) De wetsvoorstellen Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33405) en de Wet verhuurderheffing (33407). Gebruikelijke wijze van behandeling: eerste termijn commissie, eerste termijn regering, tweede termijn commissie, tweede termijn regering.
Besluit: Besloten wordt de mogelijkheid om moties tijdens het wetgevingsoverleg in te dienen, open te houden.
Besluit: De eerder vastgestelde indicatieve spreektijd per fractie opnieuw bevestigen. Spreektijden voor het gehele wetgevingsoverleg (beide blokken en telkens eerste en tweede termijn gezamenlijk): VVD - 45 PvdA - 40 PVV - 30 SP - 30 CDA - 25 D66 - 25 ChristenUnie - 18 GroenLinks - 18 SGP - 15 PvdD - 15 50PLUS - 15 N.B. Ik maak u er op attent dat het restaurant op vrijdag vanaf 17.00 uur gesloten is.

8 november 2012

Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)