Stemming

Amendement van de leden Stoffer en Pijpelink ter vervanging van nr. 9 over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

100,0 %
0,0 %


SGP

GroenLinks-PvdA

SP

PVV

NSC

D66

JA21

BBB

DENK

PvdD

FVD

VVD

Volt

CDA

CU


Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN PIJPELINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 29 maart 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel VIII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «artikel 8,» vervangen door «het».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «redelijkerwijze» vervangen door «naar redelijkheid en billijkheid» en aan het slot van dat lid wordt toegevoegd «en, gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak naar redelijkheid en billijkheid nodig acht».

Toelichting

Indieners constateren dat de gewijzigde redactie van artikel 8 van de Wet medezeggenschap op scholen over het informatierecht van de medezeggenschapsraad in de praktijk tot verwarring en problemen leidt. De wijziging beoogde aan te sluiten bij de regeling in het hoger onderwijs, maar er zijn andere formuleringen gekozen. Dit amendement sluit aan bij de letterlijke formulering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, waaruit explicieter het recht op ongevraagde en gevraagde informatie blijkt (artikel 9.32, zesde lid, van de WHW). De indieners vinden het onwenselijk en onnodig om hiermee te wachten tot de evaluatie van 2028.

Stoffer Pijpelink


Amendement van de leden Stoffer en Pijpelink ter vervanging van nr. 9 over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

2024-03-29
Dossier: 36478
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Anita Pijpelink (PvdA)
Onderwerpen: bestuur onderwijs en wetenschap organisatie en beleid rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36478-12.html