Stemming

Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen

58,0 %
42,0 %


SP

PvdD

NSC

Volt

FVD

CU

JA21

CDA

BBB

PVV

D66

SGP

GroenLinks-PvdA

DENK

VVD


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de loop der jaren een stijgend percentage euthanasiegevallen waar te nemen is, tot 5,1% van het totale sterftecijfer in 2022;

overwegende dat zowel in de jaarverslagen als in de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding geen verklaring voor deze stijging wordt gegeven;

overwegende dat de regering pas in de evaluatie van 2028, als daar reden voor is, een stijging wil laten onderzoeken;

verzoekt de regering opdracht te geven voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen, en de Kamer hierover uiterlijk medio 2024 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Krul

Diederik van Dijk

Eerdmans


Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Mirjam Bikker (CU), Harmen Krul (CDA), Joost Eerdmans (EénNL), Diederik van Dijk (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-71.html