Stemming

Motie van het lid Van Strien c.s. over onderzoeken hoe de positie van de Nederlandse industrie bij Europese aanbestedingen kan worden versterkt

98,0 %
0,7 %


Volt

Fractie Den Haan

Ephraim

BBB

BIJ1

PVV

D66

PvdD

CDA

DENK

SGP

VVD

SP

Groep Van Haga

PvdA

Omtzigt

CU

FVD

JA21

GL


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van belang is dat de overheid slimmer, strategischer en innovatiegerichter gaat inkopen in de sectoren die van wezenlijk belang zijn voor onze strategische autonomie en innovatieve verdienvermogen;

constaterende dat andere Europese landen er beter in slagen om op een wijze aan te besteden en in te kopen waardoor hun nationale industrie wordt verstrekt en dit bewerkstelligd wordt binnen de Europese regels;

constaterende dat wanneer Nederland dit niet doet, onze industrieën en ons bedrijfsteven derhalve een almaar groeiende concurrentienadeel hebben;

verzoekt de regering helder in kaart te brengen hoeveel Europese aanbestedingen in Nederland gegund worden aan Nederlandse, Europese en uit derde landen afkomstige inschrijvers en hoe daarbij de Nederlandse industrie betrokken wordt en beter betrokken kan worden;

verzoekt de regering te reageren op het zwartboek aanbestedingen dat in juni aan de Minister van EZK is aangeboden en te verklaren waar de daarin genoemde grote verschillen door ontstaan;

verzoekt de regering daarbij ook te onderzoeken welke barrières Nederlandse bedrijven ervaren bij aanbestedingen in andere lidstaten en op basis van deze bevindingen zo nodig voorstellen te doen voor een herziene aanbestedingsstrategie die de aanbestedingspositie van de Nederlandse maakindustrie versterkt;

verzoekt de regering de Kamer hierover uiterlijk voor de zomer 2024 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Strien

Amhaouch

Graus

Eerdmans

Van Haga

Eppink


Motie van het lid Van Strien c.s. over onderzoeken hoe de positie van de Nederlandse industrie bij Europese aanbestedingen kan worden versterkt

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Pim van Strien (VVD), Wybren van Haga (BVNL), Mustafa Amhaouch (CDA), Dion Graus (PVV), Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch), Joost Eerdmans (EénNL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-45.html