Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 33 over uitbreiding van de verantwoording in het meerjarenprogramma

86,0 %
13,3 %


PvdA

GL

D66

DENK

BBB

CDA

FVD

SP

Volt

VVD

PvdD

CU

Fractie Den Haan

JA21

Groep Van Haga

PVV

BIJ1

SGP

Omtzigt


Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 331

Ontvangen 10 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het meerjarenprogramma geeft inzicht:

    • a. in de wijze waarop en de verwachte effectiviteit waarmee de uit het fonds te financieren maatregelen gaan bijdragen aan de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid;

    • b. in de voortgang van de maatregelen die uit het fonds gefinancierd worden.

Toelichting

De Algemene Rekenkamer adviseert om te zorgen voor een betere koppeling tussen financiële middelen en doelen. De indieners stellen voor om vast te leggen dat in het jaarlijkse meerjarenprogramma wordt verantwoord op welke wijze en in welke mate te financieren maatregelen naar verwachting zullen bijdragen aan de gestelde doelen. Daarnaast achten zij het van belang om de toezegging van de regering dat zij in het meerjarenprogramma inzicht zal geven in de voortgang van maatregelen eveneens in de wet vast te leggen.

Bisschop Van Campen Boswijk Grinwis Van der Plas


Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 33 over uitbreiding van de verantwoording in het meerjarenprogramma

2023-05-10
Dossier: 36277
Indiener(s): Thom van Campen (VVD), Caroline van der Plas (BBB), Pieter Grinwis (CU), Derk Boswijk (CDA), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-44.html